(Xem Hướng dẫn và tải file Pdf tại đây)

MLoopUSA61015 Phần mềm lập trình Hochiki        140,32 KB   (Tải file)

Đầu báo nhiệt kết hợp Hochiki ATJ-EA5                   08,62 KB    (Tải file) 

ALN-V Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki              171,38 KB  (Tải file)     

Module giám sát ngõ vào DCP-FRCME-M               144,37 KB    (Tải file)   

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 Loop FN-8127            94,75 KB    (Tải file)   

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 Loop FN-6127            225,40 KB  (Tải file)    

Trung tâm báo cháy 2/4 Loop FN-2127, FN-4127     60,15 KB    (Tải file) 

Trung tâm báo cháy 1 loop FNP-1127/E/ED              236,81 KB   (Tải file) 

Phần mềm đồ họa GUS1-4                                        100,93 KB    (Tải file)       

Card mở rộng 16 ngõ vào ra FN-4127-IO                   93,88 KB   (Tải file)     

Hộp báo cháy khẩn cấp DCP-AMS/LP/LK                  151,67 KB  (Tải file)     

Module cách ly sự cố DCP-SCI                                   135,32 KB  (Tải file)   

Module điều khiển chuông đèn DCP-SOM-A/I/H         307,78 KB  (Tải file) 

Module điều khiển 2 ngõ relay DCP-R2ML/H/I            246,00 KB  (Tải file)     

Module giám sát cho đầu báo thường DCP-CZM        160,95 KB  (Tải file)   

Module giám sát 2 ngõ vào DCP-DIMM1                      24,02 KB  (Tải file)     

Đế có còi cho đầu báo ASB                                          126,72 KB  (Tải file)   

Đế cho đầu báo địa chỉ YBN-NSA-4                             176,71 KB  (Tải file)   

Đầu báo khói trên đường ông DH-98A/AR/HVP           142,91 KB  (Tải file)   

Đầu báo khói nhiệt địa chỉ ACA-V                                   212,45 KB  (Tải file)                    

Đầu báo nhiệt địa chỉ ATG-EA                                         125,96 KB  (Tải file)

Đầu báo khói quang địa chỉ ALK-V                                  337,42 KB  (Tải file)

Hiển thị phụ FN-LCD-S-R                                                 62,55 KB  (Tải file)

Hiển thị phụ FN-LCD-N-R                                                136,19 KB  (Tải file)

Thẻ: